ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ НА ЕС

Въвеждане на общата рамка за оценка – CAF в Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

 

EPSA 2019
Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти е отличен за най-добър европейски обществен проект

 

SCOOP4C
Участие на НСЦРЛП в Европейски проект за внедрени информационни системи „SCOOP4C” STAKEHOLDER COMMUNITY ONCE-ONLY PRINCIPLE FOR CITIZENS (SCOOP4C)

 

Реализиран проект по Оперативна програма „Административен капацитет“
Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти – ефективна и модерна  администрация в услуга на гражданите и бизнеса“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд

 

Споразумение за съвместна дейност EURIPID Collaboration за съвместна дейност по отношение на ценообразуването и реимбурсирането на лекарствените продукти