SCOOP4C

SCOOP4C

Участие на НСЦРЛП в Европейски проект за внедрени информационни системи „SCOOP4CSTAKEHOLDER COMMUNITY ONCE-ONLY PRINCIPLE FOR CITIZENS (SCOOP4C)

Проектът SCOOP4C (https://www.scoop4c.eu/) започва своята работа през ноември 2016 г., с финансовата подкрепа на програма "Хоризонт 2020" на Европейския съюз. През неговата продължителност от две години се цели създаване на устойчива общност на заинтересованите страни-членки, публични администрации, учени и граждани, за въвеждане на потенциалните предимства и ключовите предизвикателства на принципа „once-only” в Европа.

Принципът „once-only“ е определен в Плана за действие на ЕС за електронно правителство 2016-2020 като принцип "да се гарантира, че на гражданите и бизнесът се предоставя една и съща информация само веднъж. Службите на публичната администрация предприемат действия, ако им бъде разрешено вътрешно да използват повторно тези данни при надлежно спазване на правилата за защита на данните, така че да няма допълнителна тежест за гражданите и бизнеса".

Принципът „once-only“ има за цел да премахне административната тежест, като публичните администрации следва да разполагат с информационно-комуникационни средства за повторно използване на вече предоставената информация по прозрачен и сигурен начин.

Основната цел на проекта SCOOP4C е да изследва, обсъжда и разпространява как принципът „once-only” може да се приложи в контекста на съвместното създаване и предоставяне на обществени услуги. По този начин се цели намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса, и укрепване на икономическия растеж. Освен това принципът „once-only” помага на публичните администрации да работят по-бързо, по-прозрачно и ефективно.

Цели на проекта SCOOP4C:

  • Изграждане и поддържане на общност на заинтересованите страни;
  • Идентифициране, събиране и споделяне на съществуващите добри практики в цяла Европа;
  • Обсъждане на предизвикателства, нужди и предимства;
  • Синхронизиране на най-добрите практики и напредване на препоръките за политики;
  • Определяне на съответните заинтересовани страни и разработване на план за ангажиране на заинтересованите страни;
  • Разработване на пътна карта на областите на действие.

Одобрението на Националният съвет ще даде възможност за технологичната оперативна съвместимост с други публичните администрации със сходна дейност и включване в доклад до Европейската комисия за най-добри практики създадени и внедрени в Европа, както и споделяне на нашия опит със страните-членки на ЕС.