Референтни Държави

Референтни държави (в сила от 01.04.2019 г.)

Съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина държавата регулира пределните цени на лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание и цените на лекарствените продукти, включвани в Позитивния лекарствен списък и заплащани с публични средства в съответствие с най-ниските референтни цени в държави членки на ЕС.

С Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (изм. и доп. ДВ. бр.26 от 29 март 2019 г.) са определени 10 страни, към които България се реферира:

Белгия, Гърция, Испания, Италия, Латвия, Литва, Румъния, Словакия, Словения и Франция

Списъка с референтни държави можете да видите ТУК.


Референтни държави (в сила до 01.04.2019 г.)

Съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина държавата регулира пределните цени на лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание и цените на лекарствените продукти, включвани в Позитивния лекарствен списък и заплащани с публични средства в съответствие с най-ниските референтни цени в държави членки на ЕС.

С Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти са определени 17 страни, към които България се реферира:

Основни държави: Румъния; Франция; Латвия; Гърция; Словакия; Литва; Португалия; Италия; Словения и Испания.

Допълнителни държави: Белгия; Чехия; Полша; Унгария; Дания; Финландия; Естония.

Списъка с референтни държави можете да видите ТУК.


От 01.08.2015 г. Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти започна прилагането на базата данни на EURIPID за целите на външното ценово рефериране. EURIPID  системата поддържа информация за цените на лекарствените продукти, заплащани с обществени средства в 27 държави: Албания, Австрия, Белгия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Гърция, Испания, Финландия, Франция, Унгария, Исландия, Ирландия, Италия, Литва, Латвия, Холандия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Швеция, Словения, Словакия, Обединено кралство и България.

04.04.2018 Цени на лекарствени продукти със символ * към №/дата на решението (колона Т) на Приложение 4 на Позитивния лекарствен списък (пределни цени на лекарствените продукти включени в Позитивния лекарствен списък) не следва да бъдат използвани за международно рефериране, към периода на действие на съответната актуализация на Приложение 4. 
Административният акт, с който е приета промяна на цената не е влязъл в сила по смисъла на българското законодателство, а е постановено предварително изпълнение на решението. 
04.04.2018 Prices of medicinal products with a symbol * in column No./Date of the Decision (Column T) of Annex 4 of the Positive Drug List (ceiling prices of medicinal products included in the Positive Drug List) should not be used for external pricing reference, of the relevant update of Annex 4.
The administrative act, which accepted the change of the price, has not been enforced by Bulgarian legislation, but the preliminary enforcement of the decision has been ordered.

Информацията е актуална към 01.04.2024 г.