Проследяване на ефекта от терапията на лекарствени продукти с ново Международно непатентно наименование

05.01.2017 г. Списък на лекарствените продукти, подлежащи на проследяване на ефекта от терапията

Във връзка с изискването на чл. 31а от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, за проследяване на ефекта от терапията на лекарствени продукти с ново Международно непатентно наименование Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти (НСЦРЛП) публикува Списък на лекарствените продукти, подлежащи на проследяване на ефекта от терапията.

Проследяването на ефекта от терапията на лекарствените продукти се извършва за срок до първоначалното подаване на заявление за поддържане на реимбурсния статус на лекарствените продукти. При включването на лекарствените продукти НСЦРЛП определя и условията и критериите за проследяване на ефекта от терапията с тях. Проследяването на ефекта от терапията с лекарствените продукти се извършва от университетски болници и лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, в които има структури по профила на заболяването.

 

Списък на лекарствените продукти, подлежащи на проследяване на ефекта от терапията, включени в Приложение 1 „Лекарствени продукти, предназначени за лечение на заболявания, които се заплащат по реда на Закона за здравното осигуряване“ на Позитивния лекарствен списък за 2019г.

 

Списък на лекарствените продукти, подлежащи на проследяване на ефекта от терапията, включени в Приложение 2 „Лекарствени продукти, заплащани от бюджета на лечебните заведения по чл. 5 от Закона за лечебните заведения и от бюджета на лечебните заведения с държавно и/или общинско участие по чл. 9 и 10 от Закона за лечебните заведения“ на Позитивния лекарствен списък за 2019г.

 

Списък на лекарствените продукти с ограничение в предписването, включени в Приложение 2 „Лекарствени продукти, заплащани от бюджета на лечебните заведения по чл. 5 от Закона за лечебните заведения и от бюджета на лечебните заведения с държавно и/или общинско участие по чл. 9 и 10 от Закона за лечебните заведения“ на Позитивния лекарствен списък за 2019г.

 

Списък на лекарствените продукти, подлежащи на проследяване на ефекта от терапията, включени в Приложение 1 „Лекарствени продукти, предназначени за лечение на заболявания, които се заплащат по реда на Закона за здравното осигуряване“ на Позитивния лекарствен списък за 2018г.

 

Списък на лекарствените продукти, подлежащи на проследяване на ефекта от терапията, включени в Приложение 2 „Лекарствени продукти, заплащани от бюджета на лечебните заведения по чл. 5 от Закона за лечебните заведения и от бюджета на лечебните заведения с държавно и/или общинско участие по чл. 9 и 10 от Закона за лечебните заведения“ на Позитивния лекарствен списък за 2018г.