Наредби за промяна на фармако-терапевтични ръководства

Наредба за изменение на Наредба № 11 от 17 октомври 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по медицинска онкология (обн., ДВ, бр. 85 от 2019 г.; изм., бр. 55 от 2021 г.; изм. и доп., бр. 38, 43 и 96 от 2022 г., изм. бр. 70 от 2023 г.)

Притурка към "Държавен вестник", бр. 70 от 15.8.2023 г.


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 7 ноември 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по нефрология и диализа


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 14 ноември 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по ревматология


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по психични заболявания


Наредба за изменение на Наредба № 16 от 21.11.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по ендокринология и болести на обмяната

Притурка към "Държавен вестник", бр. 59 от 11.07.2023 г.


Наредба за изменение на Наредба № 3 от 19.09.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по клинична хематология

Притурка към "Държавен вестник", бр. 53 от 20.06.2023


Наредба за изменение на Наредба № 15 от 21.11.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на гастроентерологичните заболявания


Наредба за изменение на Наредба № 3 от 5 март 2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на инфекциозни заболявания (обн., ДВ, бр. 30 от 2020 г.; доп., бр. 105 от 2020 г.; изм., бр. 71 от 2021 г.)

Притурка към "Държавен вестник", бр. 47 от 30.05.2023


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 12.09.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по нуклеарна медицина (ДВ, бр. 78 от 2019 г.)


Наредба за изменение на Наредба № 7 от 3.10.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на неврологичните заболявания

Притурка към "Държавен вестник", бр. 45 от 23.05.2023


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 23 януари 2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по кожни и венерически заболявания


Наредба за допълнение на Наредба № 5 от 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по очни болести


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 21.11.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на гастроентерологичните заболявания


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 14 ноември 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по ревматология


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 17 октомври 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по медицинска онкология


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2 април 2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по педиатрия – детска кардиология (ДВ, бр. 40 от 2020 г.)

Притурка към "Държавен вестник", бр. 76 от 23.09.2022 г.


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 10.10.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по детска клинична хематология и онкология (обн. ДВ, бр, 84 от 2019, изм. и доп, ДВ, бр. 68 от 2022 г.)


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 14 ноември 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по ревматология (обн., ДВ, бр. 94 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 38 от 2021 г.)


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 17 октомври 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по медицинска онкология (обн., ДВ, бр. 85 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 55 от 2021 г.)

Притурка към "Държавен вестник", бр. 38 от 20 май 2022 г., бр. 43 от 10 юни 2022 г.


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 19.09.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по клинична хематология (ДВ, бр. 79 от 2019 г.)

Притурка към "Държавен вестник", бр. 2 от 7 януари 2022 г.


Наредба за изменение на Наредба 3 от 5 март 2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на инфекциозни заболявания (обн. ДВ, бр. 30 от 2020 г., доп.ДВ 105 от 2020 г., изм. ДВ, бр.71 от 2021 г.)


Наредба за изменение на Наредба № 11 от 17 октомври 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по медицинска онкология (обн. в ДВ, бр. 85 от 29.10.2019 г.)

Притурка към "Държавен вестник", бр. 55 от 2 юли 2021 г.


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 21 ноември 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на гастроентерологичните заболявания (обн., ДВ, бр. 95 от 2019 г.; доп., бр. 87 от 2020 г.)


Наредба за изменение и допълнение на Наредба №14 от 14 ноември 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по ревматология (обн. в ДВ, бр. 94 от 29.11.2019 г.)

Притурка към "Държавен вестник", бр. 38 от 11 май 2021 г.


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 19.09. 2019 г. (обн. ДВ, бр. 78 от 2019 г.) за приемане на фармакотерапевтично ръководство за лечение на алергичните болести, обн. ДВ бр.110 от 29.12.2020 г.


Наредба за допълнение на Наредба № 3 от 05.03.2020 г. (обн. в ДВ бр. 30 от 2020 г.) за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на инфекциозни заболявания, доп. ДВ бр. 105 от 11.12.2020 г.


Наредба за допълнение на Наредба № 5 от 2019 г. (ДВ, бр. 80 от 2019 г.) за приемане на фармако-терапевтично ръководство по очни болести, доп. ДВ, бр. 101 от 27.11.2020 г.


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 3 октомври 2019 г. (обн. ДВ бр. 83 от 22 октомври 2019 г.) за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на неврологичните заболявания, изм. и доп. ДВ бр. 95 от 06.11.2020 г.

Притурка към "Държавен вестник", бр. 95 от 6 ноември 2020 г.


Наредба за допълнение на Наредба № 15 от 2019 г. (обн. ДВ. бр. 95 от 03 декември 2019 г.) за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на гастроентерологичните заболявания, доп. ДВ. бр. 87 от 09 октомври 2020 г.


Наредба за допълнение на Наредба № 4 от 2019 г. (обн. ДВ. бр. 79 от 08 октомври 2019 г.) за приемане на фармако-терапевтично ръководство по анестезиология и интензивно лечение, доп. ДВ. бр. 81 от 15 септември 2020 г.


Наредба за изменение на Наредба № 16 от 2019 г. (обн. ДВ. бр. 95 от 03 декември 2019 г.) за приемане на фармако-терапевтично ръководство по ендокринология и болести на обмяната, изм. ДВ. бр. 66 от 24 юли 2020 г.


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2020 г. (обн. ДВ. бр. 8 от 28 януари 2020 г.) за приемане на фармако-терапевтично ръководство по пневмология и фтизиатрия, изм. и доп. ДВ. бр. 66 от 24 юли 2020 г.