Регистри

Националният съвет поддържа и актуализира следните публични регистри:

Регистър на утвърдените цени на лекарствените продукти по чл. 261а, ал. 1 от ЗЛПХМ – Позитивен лекарствен списък с 4 приложения:

Приложение 1 - Лекарствени продукти, предназначени за лечение на заболявания, които се заплащат по реда на Закона за здравното осигуряване;

Приложение 2 - Лекарствени продукти, заплащани от бюджета на лечебните заведения по чл. 5 от Закона за лечебните заведения и от бюджета на лечебните заведения с държавно и/или общинско участие по чл. 9 и 10 от Закона за лечебните заведения;

Приложение 3 - Лекарствени продукти, предназначени за лечение на СПИН, на инфекциозни заболявания, на заболявания извън обхвата на Закона за здравното осигуряване, заплащани по реда на чл. 82, ал. 1, т. 8 от Закона за здравето, както и ваксини за задължителни имунизации и реимунизации, ваксини по специални показания и при извънредни обстоятелства, специфични серуми, имуноглобулини;

Приложение 4 - Пределна цена на лекарствените продукти по чл. 261а, ал. 4 от ЗЛПХМ по елементи.

Регистър на утвърдените пределни цени на лекарствените продукти по чл. 261а, ал. 2 от ЗЛПХМ

Регистър на регистрираните цени на лекарствените продукти по чл. 261а, ал. 3 от ЗЛПХМ

Регистър на националните номера за идентификация на лекарствените продукти по чл.259, ал. 2, т.4 от ЗЛПХМ