Проследяване на ефекта от терапията на лекарствени продукти с ново Международно непатентно наименование

05.06.2019 Внедряване на софтуер за проследяване на ефекта от терапията с лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък.

На 05 юни 2019 г. официално стартира внедрен софтуер за проследяване на ефекта от терапията на лекарствени продукти с ново Международно непатентно наименование, включени в Позитивния лекарствен списък.

Пилотното стартиране на софтуерната платформа се реализира в УМБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕАД, гр. София от председателя и членовете на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, съвместно с д-р Бойко Пенков – заместник-министър на здравеопазването и ръководството на лечебното заведение.

Проследяването на ефекта от терапията с лекарствените продукти се извършва от лечебни заведения за болнична помощ и лечебни заведения по чл. 5, ал. 1, чл. 10, т. 3, 3а, 3б и 6 от Закона за лечебните заведения, в които има структури по профила на заболяването.

В хода на проследяване на ефекта от терапията лечебните заведения ще събират информацията за всеки конкретен лекарствен продукт и ежедневно ще я предоставят на Националния съвет чрез автоматичен трансфер от болничната информационна система.

Предоставяните данни на Националния съвет от страна на болничните информационни системи са относими към определените условия и критерии за проследяване на ефекта от терапията с иновативни лекарствени продукти, като информацията ще бъде напълно анонимизирана (данни, които не съдържат лична информация за конкретния пациент).

 

Актуално до 02.05.2019 г.