Проследяване на ефекта от терапията на лекарствени продукти с ново Международно непатентно наименование/ с разширени терапевтични показания, за които до момента не е заплащано в съответното приложение на ПЛС

Презентация, представена на Научно-приложна конференция с основни аспекти: „Проследяване на ефекта от терапията на иновативни лекарствени продукти. Методология и достижения”.

Националният съвет за трета поредна година (2021, 2022, 2023 г.) предостави Анализ на събраната и обработена статистически информация (с натрупване) за периода от 01 април 2018 г. до 31 декември 2022 г. за Приложение 1 на ПЛС относно лекарствени продукти, заплащани за домашно лечение и за периода от 01 юли 2018 г. до 31 декември 2022 г. за Приложение 2 на ПЛС, относно лекарствените продукти, приложими при лечението на злокачествените заболявания, заплащани в болничната медицинска помощ извън стойността на оказваните медицински услуги. Анализите се предоставят в изпълнение на нормативното задължение на основание чл. 31б, ал. 6 от Наредбата, въз основа на който Министерство на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса могат да правят предложение за целите на ефективното разходване на публични средства. Въведен е за пръв път в Доклада, предоставен през 2023 г. нов метод за анализ на данните, вследствие на натрупаната база данни от началото на дейността. Извършено е допълнително приравняване на характеристиките на реалната популация към тези от клиничното проучване чрез използването на Iterative Proportional Fitting (IPF) алгоритъм. Този метод е използван за лекарствените продукти, при които е налична достатъчно голяма кохорта от пациенти в данните от реалната практика.


Проследяването на ефекта от терапията с лекарствените продукти се извършва от лечебни заведения за болнична помощ и лечебни заведения по чл. 5, ал. 1, чл. 10, т. 3, 3а, 3б и 6 от Закона за лечебните заведения, в които има структури по профила на заболяването.

В хода на проследяване на ефекта от терапията лечебните заведения ще събират информацията за всеки конкретен лекарствен продукт и ежедневно ще я предоставят на Националния съвет чрез автоматичен трансфер от болничната информационна система.

Предоставяните данни на Националния съвет от страна на болничните информационни системи са относими към определените условия и критерии за проследяване на ефекта от терапията с иновативни лекарствени продукти, като информацията ще бъде напълно анонимизирана (данни, които не съдържат лична информация за конкретния пациент).

Съветът събира, съхранява и анализира информацията.


Причини за проследяване на ефекта от терапията с лекарствени продукти

Каква е целта на проследяването на ефекта от терапията?

В кои случаи се постановява проследяване на ефекта от терапията на лекарствените продукти?

Как се извършва проследяването на ефекта от терапията?

За какъв период от време?

Какъв е резултатът от проследяване ефекта от терапията на лекарствените продукти?


Архив 

Актуално до 02.05.2019 г.