Проект по Оперативна програма "Добро управление"

Image
Image

Националният съвет е бенефициент по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SF0P001-2.006-0010-C01/06.07.2018 г. за финансиране на проект № BG05SFOP001-2.006-0010, с наименование „Специализирани обучения за подобряване знанията и уменията на служителите от администрацията на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти“, на обща стойност 90 849.42 лв. (Финансиране от Европейски съюз-Европейски социален фонд 77 222.01 лв.; Национално финансиране 13 627.41 лв.) по процедура BG05SFOP001-2.006 с наименование „Специализирани обучения за централната администрация”, която се реализира с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския социален фонд.