Проект по Оперативна програма "Добро управление"

Image
Image

Националният съвет е бенефициент по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SF0P001-2.006-0010-C01/06.07.2018 г. за финансиране на проект № BG05SFOP001-2.006-0010, с наименование „Специализирани обучения за подобряване знанията и уменията на служителите от администрацията на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти“, на обща стойност 90 849.42 лв. (Финансиране от Европейски съюз-Европейски социален фонд 77 222.01 лв.; Национално финансиране 13 627.41 лв.) по процедура BG05SFOP001-2.006 с наименование „Специализирани обучения за централната администрация”, която се реализира с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Във връзка с изпълнение на проект № BG05SFOP001-2.006-0010 „Специализирани обучения за подобряване знанията и уменията на служителите от администрацията на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти“ по процедура BG05SFOP001-2.006 с наименование „Специализирани обучения за централната администрация”, който се реализира с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския социален фонд, Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти проведе следните обучения:

 1. „Споделяне на добри практики в събирането на данни и отчитане на резултата за ефективността на иновативните лекарствени продукти в медицинската практика при разходване на публични средства“, което се проведе на 9, 10 и 11 юни 2019 г. Обучението беше проведено от следните чуждестранни лектори - Boyang Zhao, PhD R&D, Squilline Health, Inc. на тема: „Оценки на базата на доказателства и фармакоикономически модели“ и prof. Mondher Toumi, M.D., Msc.,Ph.D, President & CEO Creativ-Ceutical, на тема: „Влиянието на Оценката на здравните технологии върху процеса н проследяването ефективността на иновативните лекарствени продукти“. В обучението взеха участие 24 служители на НСЦРЛП.

 2. „Новите правила за защита на личните данни по Закона за защита на личните данни и прилагането на новия Регламент № 2016/679, във връзка със събирането и обработването на лични данни при производствата по ценообразуване и реимбурсиране и събирането на данни и отчитане на резултати за ефективността на иновативните продукти. Влияние на промените върху вътрешноведомствените документи“, което се проведе на 28 и 29 юни 2019 г. Лектор на обучението беше г-жа Станимира Чюбатарова - Доктор по право, Преподавател по защита на личните данни във Великотърновския университет „ Св. Св. Кирил и Методий“ на тема: „Общ преглед на новата регулаторна рамка за защита на личните данни в ЕС (Общ Регламент на ЕС 2016/679 относно защитата на данните GDPR) и „Новите промени в Закона за защита на личните данни, обн. В ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 г. и задълженията на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти в качеството му на администратор на лични данни. Задължението за отчетност. Необходими документи и форми, които администраторът на лични данни следва да изготви. Практически насоки, свързани с прилагане изискванията на Регламента“. В обучението взеха участие 24 служители на НСЦРЛП.

3. „Споделяне на добри практики в областта на реимбурсирането на лекарствените продукти“, което се проведе на 14, 15 и 16.07.2019 г. Обучението беше проведено от следните лектори - Mark Peter Molnar, PhD, MD, MSc на тема: „Различни подходи към реимбурсирането, възможни цели на системите за реимбурсиране“, „Бърз преглед на техниките за реимбурсиране: регулиране на цените, регулиране на съвместното заплащане, регулиране на обема“, „Подходи за взимане на решения за регистрация и оценка на здравните технологии“ и д-р Борислав Борисов, на тема: „Споделяне на добри практики в областта на реимбурсирането – оценки на базата на доказателства и фармако-икономически модели“, „Избрани инструменти в политиката на реимбурсиране: споразумения за поделяне на разходите и споделяне на риска за фармацевтичните продукти“, „Споделян на добри практики в областта на реимбурсирането по оценки на базата на доказателства и фармакоикономически модели“. В обучението взеха участие 24 служители на НСЦРЛП.

4. „Актуални проблеми в прилагането на законодателството и контрола в областта на ценообразуването и реимбурсирането на лекарствените продукти“, което се проведе на 25.07.2019 г. Обучението беше проведено от следните: доц. д-р Маргарита Чешмеджиева на тема: „Последните промени в АПК“ и „Актуални проблеми на издаването и връчването на административните актове“ и съдия Анелия Щерева на тема: „Коментар на съдебната практика по административно-наказателните производства“