Новини

24.04.2019 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 31.05.2019 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)


12.04.2019 Националният съвет публикува в рубрика „Указания“ на меню „Ценообразуване и реимбурсиране“ указания за разширяване на терапевтичните показания на лекарствен продукт.


29.03.2019 г. НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ

Съгласно Постановление на Министерския съвет № 56 от 28.03.2019 г., публикувано в ДВ бр. 26 от 29 март 2019 г. се измененият и допълват три нормативни акта във връзка с дейността на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.
В Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти се предвижда създаване на нови режими, необходими за изпълнение на промяната на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (обн. в ДВ бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.), а именно оценка на здравните технологии (ОЗТ) и проследяване ефекта от терапията на лекарствени продукти. Въвежда се нормативно изискване за наличие на една положителна оценка от държавна институция по ОЗТ на Великобритания, Франция, Германия и Швеция при включване в Позитивния лекарствен списък.
Разписани са условията, редът и критериите за определяне на лекарствените продукти, за които ще се извършва проследяване на ефекта от терапията, срокът и лечебните заведения, в които ще се провежда. Посочен е и редът, по който ще се извършва самата оценка на ефекта от терапията.
Друга промяна е оптимизиране на режима по ценообразуване на лекарствените продукти. Намалява се броят на държавите-членки - от 17 на 10, в които да се търсят най-ниските цени на лекарствените продукти без да се делят на основни и допълнителни държави.
При липса на цени за определен лекарствен продукт в референтните държави се въвежда правилото да се търси най-ниска цена на лекарствен продукт със същото международно непатентно наименование, лекарствена форма и количество активно вещество в дозова единица. С промяната се цели преустановяването на случаите, в които на българския пазар се пускат опаковки, които не се намират в другите европейски държави и съответно не могат да попаднат в обхвата на външното ценово рефериране.
Изменя се и се допълва Тарифата за таксите, които се събират по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, с която се въвеждат държавни такси, които следва да обезпечат процеса по извършване на ОЗТ.
Поради въвеждането на нови функции се извършват и изменения и допълнения в Устройствения правилник на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти и неговата администрация. Числеността на НСЦРЛП се увеличава с 5 щатни бройки.


25.03.2019 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 30.04.2019 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)


19.03.2019 г. В рубрика "Фармако-терапевтични ръководства" е създадена секция за проекти на обществено обсъждане, които са публикувани за провеждане на обществени консултации на Портала за обществени консултации, в изпълнение на чл. 26 от Закона за нормативните актове.


26.02.2019 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 31.03.2019 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)


31.01.2019 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 28.02.2019 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)


02.01.2019 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 31.01.2019 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)