Новини

18.06.2019 Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти е отличен за най-добър европейски обществен проект

Националният съвет получи отличие в конкурса на Европейския институт по публична администрация (EPSA) за най-добър европейски обществен проект (European Public Sector Award - EPSA2019). Проектът „Национална информационна система за ценообразуване и реимбурсиране на лекарствените продукти в Република България“ бе отличен като най-добра практика в категорията „Европейски/Национален проект“.
Конкурсът се провежда на всеки две години, като за настоящия (EPSA2019) бяха подадени над 160 кандидатури за проекти от 28 различни държави в 3 различни категории („Европейско/Национално ниво“; „Регионално ниво“ и „Местно ниво“), които представят решения, ориентирани към гражданите и бизнеса, с цел по-устойчиви европейски администрации. Одобрените за участие проекти бяха оценявани от международно жури, съставено от академични представители и експерти от частния и публичния сектор.
Отличието за най-добра практика нарежда Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти сред отличени институции, като: Министерство на вътрешните работи на Люксембург; Министерство на финансите на Австрия; Министерство на вътрешните работи на Холандия; Върховния съд на Словения; Федерално бюро за борба с корупцията на Австрия; Агенция за административна модернизация на Португалия; Централното статистическо бюро на Холандия; Администрация за въздушна навигация на Люксембург; Съюз на търговските, промишлени, занаятчийски и селскостопански камари на Италия.
Отличените проекти за най-добра практика в съответните категории ще бъдат наградени на официална церемония на високо равнище, която ще се проведе в началото на м. ноември 2019 г. в кметството на гр. Маастрихт, Холандия. Церемонията се провежда под патронажа на кметицата на гр. Маастрихт г-жа Annemarie Penn-te Strake, която лично ще връчи наградите на отличените институции.
Повече за конкурса можете да видите ТУК


05.06.2019 Внедряване на софтуер за проследяване на ефекта от терапията с лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък.

На 05 юни 2019 г. официално стартира внедрен софтуер за проследяване на ефекта от терапията на лекарствени продукти с ново Международно непатентно наименование, включени в Позитивния лекарствен списък.

Пилотното стартиране на софтуерната платформа се реализира в УМБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕАД, гр. София от председателя и членовете на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, съвместно с д-р Бойко Пенков – заместник-министър на здравеопазването и ръководството на лечебното заведение.

Проследяването на ефекта от терапията с лекарствените продукти се извършва от лечебни заведения за болнична помощ и лечебни заведения по чл. 5, ал. 1, чл. 10, т. 3, 3а, 3б и 6 от Закона за лечебните заведения, в които има структури по профила на заболяването.

В хода на проследяване на ефекта от терапията лечебните заведения ще събират информацията за всеки конкретен лекарствен продукт и ежедневно ще я предоставят на Националния съвет чрез автоматичен трансфер от болничната информационна система.

Предоставяните данни на Националния съвет от страна на болничните информационни системи са относими към определените условия и критерии за проследяване на ефекта от терапията с иновативни лекарствени продукти, като информацията ще бъде напълно анонимизирана (данни, които не съдържат лична информация за конкретния пациент).


29.05.2019 Задължени лечебни заведения, които заплащат лекарствени продукти с публични средства

Съгласно чл. 262, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Позитивният лекарствен списък включва лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание и заплащани със средства от бюджета на НЗОК, от държавния бюджет извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, от бюджета на лечебните заведения по чл. 5 от Закона за лечебните заведения и от бюджета на лечебните заведения с държавно и/или общинско участие по чл. 9 и 10 от Закона за лечебните заведения.

Регламентираното в чл. 5, ал. 4 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти задължение за продажба на лекарствени продукти на лечебни заведения на цена, не по-висока от стойността, определена по реда на чл. 55, следва да се прилага при продажбата на лекарствени продукти единствено на лечебни заведения от изрично очертания в ЗЛПХМ кръг, както следва: лечебни заведения с държавно и/или общинско участие, центрове за спешна медицинска помощ, центрове за трансфузионна хематология, лечебнит заведения за стационарна психиатрична помощ, центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания, лечебни заведения към Министерския съвет, Министерството на здравеопазването, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.


28.05.2019 Кандидатура на НСЦРЛП в европейски конкурс на Европейския институт по публична администрация

Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти представи своята кандидатура с проект „Национална информационна система за ценообразуване и реимбурсиране на лекарствените продукти в Република България“ в конкурса на Европейския институт по публична администрация (EPSA) за най-добър европейски обществен проект (European Public Sector Award - EPSA2019).

Кандидатурата на Националния съвет за най-добра практика в категорията „Национален/Европейски проект“ бе одобрена и допусната до етап оценяване от външни и независими експерти.

Основната тема тази година е „Нови решения на комплексни предизвикателства – Устойчив публичен сектор, ориентиран към гражданите и подготвен за бъдещето“. Под този надслов EPSA 2019 се стреми да покаже и възнагради онези практики, които предлагат нови решения в областта на публичните услуги и разработването на политики за решаване на комплексните предизвикателства, пред които е изправен публичният сектор в Европа - демографските промени, изменението на климата, технологичната трансформация, киберсигурността и други.

От създаването си конкурсът за най-добър европейски обществен проект (EPSA) е получил, оценил и разпространил повече от 1200 публични практики от 39 европейски страни и институции. Тези случаи представляват богата база данни с ценен опит в услуга на всички европейски публични администрации.

Конкурсът се провежда на всеки две години, като за настоящия (EPSA2019) са подадени над 160 апликационнни форми за проекти от 28 различни държави, които представят решения, ориентирани към гражданите и бизнеса, с цел по-устойчиви европейски администрации.

Повече за конкурса, неговите история, цели и философия вижте ТУК.
Как се оценяват проектите можете да видите ТУК.


22.05.2019 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 30.06.2019 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)


14.05.2019 НА ВНИМАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛИТЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Проследяването на ефекта от терапията на лекарствените продукти се извършва от лечебни заведения за болнична помощ и лечебни заведения по чл. 5, ал. 1, чл. 10, т. 3, 3 а, 3 б и 6 от Закона за лечебните заведения, в които има структури по профила на заболяването. Лечебните заведения определени за проследяване на ефекта от терапията за конкретен лекарствен продукт се вписват в съответното приложение на Позитивния лекарствен списък. За добавяне на лечебно заведение за проследяване на ефекта от терапията с лекарствен продукт, включен в Позитивния лекарствен списък, притежателят на разрешението за употреба или упълномощен негов представител следва да подаде заявление и всички съотносими документи по процедура за промяна на други вписани в регистъра обстоятелства (добавяне на лечебни заведения за проследяване на ефекта от терапия) за съответния лекарствен продукт до Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, съгласно разпоредбите на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти.


10.05.2019 Националният съвет е внедрил разширено търсене на данни за промяна на цените на лекарствените продукти в портала за „Електронни регистри“ (http://portal.ncpr.bg/registers/). „Разширеното търсене“ включва нов модул за извършване на улеснен достъп до данни за промяна на цена и референтна стойност на лекарствените продукти за всички приложения на Позитивния лекарствен списък, Регистъра на пределните цени и Регистъра на максималните продажни цени, за определен период от време.
Предоставят се данни за историята на промените в цените за избран лекарствен продукт.


08.05.2019 Министерство на здравеопазването и НСЦРЛП изразяват благодарност към експертите, участвали в процеса по създаване на проектите на Фармако-терапевтични ръководства.
Председатели и членове на експертни съвети по медицински специалности и дейности, национални консултанти, медицински научни дружества и лекари участваха в процеса по създаването и актуализирането на проектите на Фармако-терапевтични ръководства, които включват критерии за оценка на резултата от прилаганата терапия и алгоритми за лечение с лекарствени продукти. 
Министерството на здравеопазването и Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти изразяват своята благодарност към всички експерти за съдействието, компетентността и професионалния подход, с които допринесоха за ефективно и ползотворно сътрудничество.


07.05.2019 Националният съвет Ви уведомява, че считано от 07.05.2019 г. "Звеното за административно обслужване" ще се помещава в стая 32 на 11 етаж в сграден комплекс "Център по хигиена", на адрес: София 1431, бул. "Акад. Иван Евстр. Гешов" № 15.


24.04.2019 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 31.05.2019 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)


12.04.2019 Националният съвет публикува в рубрика „Указания“ на меню „Ценообразуване и реимбурсиране“ указания за разширяване на терапевтичните показания на лекарствен продукт.


29.03.2019 г. НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ

Съгласно Постановление на Министерския съвет № 56 от 28.03.2019 г., публикувано в ДВ бр. 26 от 29 март 2019 г. се измененият и допълват три нормативни акта във връзка с дейността на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.
В Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти се предвижда създаване на нови режими, необходими за изпълнение на промяната на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (обн. в ДВ бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.), а именно оценка на здравните технологии (ОЗТ) и проследяване ефекта от терапията на лекарствени продукти. Въвежда се нормативно изискване за наличие на една положителна оценка от държавна институция по ОЗТ на Великобритания, Франция, Германия и Швеция при включване в Позитивния лекарствен списък.
Разписани са условията, редът и критериите за определяне на лекарствените продукти, за които ще се извършва проследяване на ефекта от терапията, срокът и лечебните заведения, в които ще се провежда. Посочен е и редът, по който ще се извършва самата оценка на ефекта от терапията.
Друга промяна е оптимизиране на режима по ценообразуване на лекарствените продукти. Намалява се броят на държавите-членки - от 17 на 10, в които да се търсят най-ниските цени на лекарствените продукти без да се делят на основни и допълнителни държави.
При липса на цени за определен лекарствен продукт в референтните държави се въвежда правилото да се търси най-ниска цена на лекарствен продукт със същото международно непатентно наименование, лекарствена форма и количество активно вещество в дозова единица. С промяната се цели преустановяването на случаите, в които на българския пазар се пускат опаковки, които не се намират в другите европейски държави и съответно не могат да попаднат в обхвата на външното ценово рефериране.
Изменя се и се допълва Тарифата за таксите, които се събират по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, с която се въвеждат държавни такси, които следва да обезпечат процеса по извършване на ОЗТ.
Поради въвеждането на нови функции се извършват и изменения и допълнения в Устройствения правилник на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти и неговата администрация. Числеността на НСЦРЛП се увеличава с 5 щатни бройки.


25.03.2019 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 30.04.2019 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)


19.03.2019 г. В рубрика "Фармако-терапевтични ръководства" е създадена секция за проекти на обществено обсъждане, които са публикувани за провеждане на обществени консултации на Портала за обществени консултации, в изпълнение на чл. 26 от Закона за нормативните актове.


26.02.2019 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 31.03.2019 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)


31.01.2019 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 28.02.2019 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)


02.01.2019 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 31.01.2019 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)