Новини

19.09.2022 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 31.10.2022 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)


25.08.2022 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 30.09.2022 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)


25.07.2022 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 31.08.2022 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)


проф. Н. Данчев

На 17 юли 2022 г. след тежко боледуване почина проф. д-р Николай Данчев, дм – председател на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти в периода септември 2014 – май 2022 г.

Поклон пред паметта му!
Националният съвет изказва съболезнования на семейството и близките на проф. Николай Данчев.

 

 


Днес, 7 юли 2022, четвъртък се проведе юбилейното заседание №500 на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.
На заседанието присъстваха като гости проф. Асена Сербезова, дф - министър на здравеопазването и доц. д-р Любомир Бакаливанов, дм - зам.-министър на здравеопазването.
Гостите бяха запознати с постиженията и проблемите в работата на Съвета и администрацията му, дадоха своята висока оценка и пожелаха професионална, отговорна и високо експертна работа и в бъдеще, при провеждането на лекарствената политика в областта на ценообразуването, реимбурсирането и оценката на здравни технологии за лекарствените продукти в България.


30.06.2022 Участие на Националния съвет в XIV Международна научна конференция на тема: „Е-управление и е-комуникации“ и „Мениджмънт и управление“, в рамките на „Дни на науката-2022 на ТУ-София“


27.06.2022 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 31.07.2022 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)


10.06.2022 - Информираме Ви, че в Държавен вестник, брой 43 от 10.06.2022 г. е обнародвана поправка в Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по медицинска онкология, с която е извършено допълнение в раздел 7 „Карцином на бял дроб“, в т. 7.1.4. „Първа линия имунотерапия“. С поправката е добавен следния текст: „Pembrolizumab като монотерапия – 200 mg I.V. на всеки 3 седмици или 400 mg I.V. на всеки 6 седмици приложена като интравенозна инфузия в продължение на 30 минути, ден 1 (първа линия на метастатичен недребноклетъчен карцином на белия дроб (NSCLC) при възрастни, чиито тумори експресират PD-L1 с ≥ 50% пропорционален скор на туморa (tumour proportion score, TPS), без EGFR или ALK положителни туморни мутации). Продължава до прогресия или неприемлива токсичност. При клинично стабилни пациенти с първоначални данни за прогресия на заболяването е препоръчително лечението да продължи, докато прогресията на заболяването не се потвърди.“

За улеснение при прегледа на ръководството, на интернет страницата на НСЦРЛП, в меню „Фармако-терапевтични ръководства“, подменю „Наредби за промяна на фармако-терапевтични ръководства“, фармако-терапевтичното ръководство по медицинска онкология е публикувано в цялост, заедно с поправката.


02.06.2022 – С решение № 362 от 01.06.2022 г. на Министерския съвет е освободен проф. Николай Данчев, дм като председател на НСЦРЛП и на негово място е избран проф. Илко Гетов, дф.


23.05.2022 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 30.06.2022 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)


26.04.2022 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 31.05.2022 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)


17.03.2022 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 30.04.2022 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)


22.02.2022 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 31.03.2022 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)


25.01.2022 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 28.02.2022 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)