Сканиране на хоризонта (Horizon scanning)

Съгласно чл. 7а от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 28 от 2021 г.), притежателите на разрешение за употреба или техните упълномощени представители могат да подадат до Съвета уведомление по образец, утвърден от Съвета, за намерение за подаване на заявление за включване в ПЛС на лекарствен продукт, принадлежащ към ново международно непатентно наименование, за който ще се извърши оценка на здравните технологии съгласно чл. 30а.
Уведомлението до Съвета се подава в срок до 3 години преди очакваната дата на подаване на заявление по чл. 32, ал. 1 за включване на лекарствения продукт в ПЛС и оценка на здравните технологии и съдържа информацията, посочена в приложение № 1.
Съветът публикува ежегодно на интернет страницата си обобщена информация за лекарствените продукти, за които е подадено уведомление.

Информация, която се съдържа в уведомлението (Приложение № 1 към чл. 7а, ал. 2)

Постъпили уведомления (съгласно чл. 7а, ал. 2 от Наредбата) за намерение за подаване на заявление за включване в ПЛС на лекарствен продукт, принадлежащ към ново международно непатентно наименование.