Отрицателно решение на Националния съвет за включване на лекарствен продукт, принадлежащ към ново международно непатентно наименование (INN)/разширяване на терапевтично показание

На основание чл. 7, ал. 6 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти(ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 01.04.2019 г.) Съветът публикува на интернет страницата си резюмета на Доклади за оценка на здравните технологии.

Отрицателно решение за включване на лекарствен продукт, принадлежащ към ново международно непатентно наименование (INN)

Отрицателно решение за добавяне на терапевтично показание на включен лекарствен продукт в ПЛС