Оценка на здравните технологии

19.08.2019 г. След 01.04.2019 г. в Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти (НСЦРЛП) са постъпили процедури, за които се изисква извършването на оценка на здравните технологии (ОЗТ), като следва:
- за включване в Позитивния лекарствен списък (ПЛС) на лекарствени продукти, принадлежащи към 21 нови международни непатентни наименования;
- за добавяне на нови терапевтични показания на лекарствени продукти, принадлежащи към 7 международни непатентни наименования, включени в ПЛС.
Издадени са 25 броя заповеди, с които се определят работни групи, които да изготвят клинична и фармако-икономическа оценка на лекарствените продукти, подлежащи на ОЗТ. За 3 международни непатентни наименования все още не са издадени заповеди за определяне на работни групи, поради заявяване на процедурите в НСЦРЛП в началото на месец август и извършването на предварителна документална проверка.
Към настоящия момента в НСЦРЛП са постъпили 5 изготвени оценки на здравните технологии от работни групи, от които 3 са предоставени на НЗОК за предприемане на по-нататъшни действия, съгласно изискванията на ЗЗО и ЗЛПХМ. Две от постъпилите оценки се разглеждат от експертите на НСЦРЛП за съответствие с нормативните изисквания.
За 16 международни непатентни наименования са изпратени уведомителни писма до заявителите за отстраняване на непълнотите и недостатъците в документацията, както и за предоставяне на допълнителна информация.


На основание чл. 259, ал.1, т. 6 от ЗЛПХМ (ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) и чл.1, т. 8 и Глава шеста от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 01.04.2019 г.) Съветът извършва оценка на здравните технологии на лекарствените продукти.

 

Ръководство относно изискванията към съдържанието на анализа за оценка на здравната технология (Приложение № 6 към чл. 35, ал. 3 и 6 към Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти)

 

Доклади за оценка на здравните технологии:
На основание чл. 7, ал. 6 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 01.04.2019 г.) Съветът публикува на интернет страницата си Докладите за оценка на здравните технологии само след предоставено писмено съгласие от съответния притежател на разрешението за употреба на оценявания лекарствен продукт.

 

Резюме на доклади за оценка на здравните технологии:
На основание чл. 7, ал. 6 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти(ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 01.04.2019 г.) Съветът публикува на интернет страницата си резюмета на Доклади за оценка на здравните технологии.