Наредби

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА, ПРАВИЛАТА И РЕДА ЗА РЕГУЛИРАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ, Обн. ДВ. бр. 40 от 30 Април 2013 г., изм. и доп. ДВ. бр.66 от 8 Август 2014 г., изм. и доп. ДВ. бр. 92 от 7 Ноември 2014 г.,изм. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014 г., изм. и доп. ДВ. бр.92 от 27 Ноември 2015 г., доп. ДВ. бр. 3 от 12 Януари 2016 г., изм. ДВ. бр.14 от 19 Февруари 2016 г., изм. ДВ. бр.32 от 22 Април 2016 г., изм. и доп. ДВ. бр.62 от 9 Август 2016 г., изм. ДВ. бр.74 от 20 Септември 2016 г., изм. ДВ. бр.2 от 6 Януари 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.8 от 24 Януари 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2017г., изм. ДВ. бр.94 от 13 Ноември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.26 от 29 Март 2019г., изм. ДВ. бр.58 от 23 Юли 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.62 от 6 Август 2019г., доп. ДВ. бр.19 от 6 Март 2020г., изм. и доп. ДВ. бр. 28 от 6 април 2021 г.

 

НАРЕДБА № 10 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА, МЕХАНИЗМА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И НА ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ И НА ПОМОЩНИ СРЕДСТВА, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, СЪОРЪЖЕНИЯ И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, ДОГОВАРЯНЕ НА ОТСТЪПКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРЕВИШЕНИТЕ СРЕДСТВА ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗЪМ, ГАРАНТИРАЩ ПРЕДВИДИМОСТ И УСТОЙЧИВОСТ НА БЮДЖЕТА НА НЗОК (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 67 ОТ 2011 Г., ИЗМ. И ДОП. - ДВ, БР. 48 ОТ 2014 Г., ДОП. - ДВ, БР. 62 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 14.08.2015 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 17 ОТ 2019 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 19 ОТ 2020 Г., ДОП. - ДВ, БР. 49 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2022 Г.)

 

НАРЕДБА № 7 ОТ 6 НОЕМВРИ 2015 Г. ЗА КРИТЕРИИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА, ЗА ЧИЕТО ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗАПЛАЩА НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ, Обн. ДВ. бр.89 от 17 Ноември 2015 г.

 

РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-12 ОТ 10 ФЕВРУАРИ 2016 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА СПИСЪК НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА, ЗА ЧИЕТО ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА НЗОК ЗАПЛАЩА НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ, Обн. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2016г., В сила от 01.04.2016 г.

 

НАРЕДБА № 2 ОТ 25 МАРТ 2016 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИЯ ПАКЕТ ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (В сила от 01.04.2016 г., (Издадена от Министерството на здравеопазването)


Източник: Правен и справочен софтуер СИЕЛА