Структура и функции

Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти е създаден  на основание чл. 258 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (обн. ДВ.,бр. 102 от 2012 г., в сила от 01.04.2013г.).

Съветът е юридическо лице на бюджетна издръжка – второстепенен разпоредител с бюджет. Той е със статут на държавна комисия, със седалище гр. София.

Националният съвет е колегиален орган, който се състои от председател и шест члена. Органът се представлява от председател, като в състава се включват трима  лекари или магистър-фармацевти, двама юристи и двама икономисти, всички със стаж по специалността не по-малко от 5 години.

С Решение № 200 от 21 март 2013 г. на Министерския съвет е избран състава на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.

Дейността на съвета се подпомага от администрация, чиято структура и организация на работа се определят с Устройствен правилник, приет от Министерския съвет.

Съгласно функциите, посочени в чл. 259 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Националният съвет:

· утвърждава и регистрира цените на лекарствените продукти, включва продукти в Позитивния лекарствен списък;

· утвърждава фармакотерапевтични ръководства и препоръки за алгоритми за лечение с лекарствени продукти,

· осъществява контрол върху продажбата на лекарствени продукти с утвърдени цени.

Националният съвет поддържа и актуализира публичните регистри:

·        на цените на лекарствените продукти включвани в ПЛС и заплащани с публични средства;

·        на пределните цени на лекарствените продукти отпускани по лекарско предписание които не са вкл в ПЛС;

·       на максималните продажни цени на лекарствените продукти, отпускани без лекарско предписание;

·       на Позитивния лекарствен списък;

·       на националните номера за идентификация на лекарствените продукти.