За гражданите

16.03.2020 г. Граждански контрол върху цените на лекарствените продукти

Всеки гражданин, преди или при закупуването на лекарствени продукти от аптечната мрежа, може да провери каква е пределната цена, на която лекарството е разрешено да се продава. Проверката може да се извършва в реално време чрез уеб-портала и мобилното приложение на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.

Тази мярка е свързана с предотвратяване продажбата на лекарствени продукти на цени, различни от образуваните по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Това се налага поради зачестилите сигнали за повишаване цените на лекарствата, отпускани без лекарско предписание.

Уеб-порталът на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти се намира на интернет адрес: https://portal.ncpr.bg

Мобилното приложение за достъп до цените на лекарствените продукти може да изтеглите от: https://ncpr.bg/images/android_medicine/medicine.apk

5a902dbf7f96951c82922875apple


16.03.2020г. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕПОРЪКИ, СВЪРЗАНИ С РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА НСЦРЛП

КОМУНИКАЦИЯ ЧРЕЗ СИСТЕМАТА ЗА СИГУРНО ЕЛЕКТРОННО ВРЪЧВАНЕ

Националният съвет препоръчва на бизнеса и гражданите използването на Системата за сигурно електронно връчване (е-връчване), която предоставя възможност за водене на кореспонденция по електронен път (подаване на жалби, сигнали, искания, предложения, заявления за достъп до обществена информация и др.), без необходимост от физическо присъствие в деловодството на НСЦРЛП.
Комуникацията със Системата за е-връчване замества класическия метод за препоръчана поща в съответствие с Регламент (ЕС) № 910/2014 г., чл.44, чл. 43, чл. 26, ал.2 и ал. 4 от Закона за електронно управление. Системата за е-връчване позволява изпращане и/или получаване на електронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица.
Държавна агенция „Електронно управление“ поддържа и администрира Системата за е-връчване, и активно информира всички потребители чрез портала www.egov.bg
Регистрацията в Системата се осъществява чрез персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ или с Квалифициран електронен подпис (КЕП) на адрес: https://edelivery.egov.bg/Account/Register


Как се определя нивото на заплащане от НЗОК на даден лекарствен продукт и защо за лекарствени продукти, предназначени за лечение на хронични заболявания се заплаща малка част от касата, а по-голямата част се заплаща от пациента?


Защо непрекъснато се говори за намаление на цените на лекарствата, а всъщност сега плащаме повече за същото лекарство, което сме купували миналата година, тъй като е в опаковка с по-малко таблетки?


Защо лекарства, заплащани изцяло от Здравната каса в определен момент започват да се доплащат от пациента?


Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща и критериите, по които се отпускат лекарствените продукти са публикувани на интернет страницата на НЗОК в рубрика Лекарствени продукти