За бизнеса

16.03.2020г. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕПОРЪКИ, СВЪРЗАНИ С РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА НСЦРЛП

КОМУНИКАЦИЯ ЧРЕЗ СИСТЕМАТА ЗА СИГУРНО ЕЛЕКТРОННО ВРЪЧВАНЕ

Националният съвет препоръчва на бизнеса и гражданите използването на Системата за сигурно електронно връчване (е-връчване), която предоставя възможност за водене на кореспонденция по електронен път (подаване на жалби, сигнали, искания, предложения, заявления за достъп до обществена информация и др.), без необходимост от физическо присъствие в деловодството на НСЦРЛП.
Комуникацията със Системата за е-връчване замества класическия метод за препоръчана поща в съответствие с Регламент (ЕС) № 910/2014 г., чл.44, чл. 43, чл. 26, ал.2 и ал. 4 от Закона за електронно управление. Системата за е-връчване позволява изпращане и/или получаване на електронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица.
Държавна агенция „Електронно управление“ поддържа и администрира Системата за е-връчване, и активно информира всички потребители чрез портала www.egov.bg
Регистрацията в Системата се осъществява чрез персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ или с Квалифициран електронен подпис (КЕП) на адрес: https://edelivery.egov.bg/Account/Register


Често задавани въпроси и отговори във връзка с проследяване на ефекта от терапията на лекарствени продукти


Задължени лечебни заведения, които заплащат лекарствени продукти с публични средства


Указания относно прилагане разпоредбите на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти за включване на биоподобни ЛП в ПЛС


Указания по прилагането на чл. 43 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (изм. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г.)


Дължи ли се такса при изключване на лекарствен продукт от ПЛС, включително заличаване на цената по чл. 261а, ал. 1 от ЗЛПХМ, както и при изключване на лекарствен продукт от ПЛС и вписване на цената в регистъра по чл. 22 от Наредбата?


Може ли да се възстанови такса по заявена процедура?


Извършва ли се контрол на цените на лекарствените продукти, на които търговците на едро доставят лекарства на лечебните заведения?


Как се определя периодът, който трябва да бъде използван при изчисляване на инфлация за подаване на заявление за увеличение на цена/пределна цена?


Възможно ли е увеличаване на регистрирана цена на лекарствен продукт, отпускан без лекарско предписание?


Как се изчислява инфлация?


При заявяване увеличение на цена/пределна цена, освен с процента на инфлация за периода от утвърждаване на последната цена, следва ли лекарственият продукт да бъде рефериран към цените в референтните страни към датата на подаване на декларацията?


Как може цената на лекарствен продукт, включен в Позитивния лекарствен списък да бъде прехвърлена в регистъра на пределните цени?