Антикорупция

Антикорупционни планове и отчети

Антикорупционен план 2023

Антикорупционен план 2022 / Отчет за изпълнение на Антикорупционен план 2022

Антикорупционен план 2021 / Отчет за изпълнение на Антикорупционен план 2021

Антикорупционен план 2020 / Отчет за изпълнение на Антикорупционен план 2020

Антикорупционен план 2019 / Отчет за изпълнение на Антикорупционен план 2019

Антикорупционен план 2018 / Отчет за изпълнение на Антикорупционен план 2018

Отчет за изпълнение на Антикорупционен план 2017

Отчет за изпълнение на Антикорупционен план 2016

Отчет за изпълнение на Антикорупционен план 2015

 

Отчети за подадени сигнали за корупция, корупционно поведение и/или конфликт на интереси в НСЦРЛП

 

Механизми за подаване на сигнали за корупция

 

Вътрешни правила, гарантиращи защита на лицата, подали сигнали за корупция

 

Държавни органи

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Комисия по превенция и противодействие на корупцията

Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност

 

Национално законодателство

Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация

Етичен кодекс на НСЦРЛП

Етичен кодекс на лицата, заемащи висши длъжности в изпълнителната власт

Наказателен кодекс

 

Декларации на служителите от администрацията на НСЦРЛП по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Публичен регистър на подадените декларации по чл. 29 от ЗДСл и чл. 35 от ЗПКОНПИ - 2023

Публичен регистър на подадените декларации по чл. 29 от ЗДСл и чл. 35 от ЗПКОНПИ - 2022, актуализиран към 26.05.2022 г.

Публичен регистър на подадените декларации по чл. 29 от ЗДСл и чл. 35 от ЗПКОНПИ - 2021, актуализиран към 29.11.2021 г.

Публичен регистър на подадените декларации по чл. 29 от ЗДСл и чл. 35 от ЗПКОНПИ - 2020, актуализиран към 01.06.2021 г.

Публичен регистър на подадените декларации по чл. 29 от ЗДСл и чл. 35 от ЗПКОНПИ - 2019.

 

Декларации на служителите от администрацията на НСЦРЛП по Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси (отменен с § 3, т. 3 от Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, доп. ДВ бр.21/09.03.2018г.):

Регистър на декларациите по чл. 12, т.1, 2, 3 и 4 от ЗПУКИ
2017

2016
2015
2014
2013 /1-ва част, 2 част, 3 част, 4 част, 5 част