Ред за обжалване на издадените актове от НСЦРЛП

Контрол върху издадените решения на Националния съвет по цени и реимбурсиране на цените на лекарствените продукти (НСЦРЛП) се осъществява по административен ред пред Комисията прозрачност, на основание чл. 266, ал. 1 от ЗЛПХМ. Решенията на Съвета може да се обжалват по съдебен ред и без да е изчерпана възможността за оспорването им по административен ред.

Правилник за условията и реда за работа на Комисията по прозрачност.

Жалби срещу решения на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти се подават до Комисията по прозрачност чрез НСЦРЛП в 14-дневен срок от съобщаването им на заинтересуваните лица.