Процедури по предоставяне на административни услуги

1. Включване на лекарствен продукт в Позитивния лекарствен списък, включително образуване на цена.

2. Изключване на лекарствен продукт от Позитивния лекарствен списък, включително заличаване на цена.

3. Промяна на включен лекарствен продукт в Позитивния лекарствен списък (промяна на наименование; промяна на притежател на Разрешението за употреба; промяна на производител/производители; промяна на показания; промяна на цена ; промяна на други вписани в регистъра обстоятелства).

4. Образуване на пределна цена на лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

5. Промяна на образувана пределна цена на лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

6. Заличаване на пределна цена на лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

7. Промяна на обстоятелства в решение за пределна цена (промяна на наименование; промяна на притежател на разрешението за употреба; промяна на производител/производители; промяна на други вписани в регистъра обстоятелства).

8. Регистриране на цена на лекарствен продукт, отпускан без лекарско предписание.

9. Промяна на регистрирана цена на лекарствен продукт, отпускан без лекарско предписание.

10. Заличаване на регистрирана цена на лекарствен продукт, отпускан без лекарско предписание.

11. Промяна на обстоятелства в решение за регистрирана цена на лекарствен продукт, отпускан без лекарско предписание (промяна на наименование; промяна на притежател на Разрешението за употреба; промяна на производител/производители; промяна на други вписани в регистъра обстоятелства).

12. Включване на лекарствен продукт, получил разрешение за паралелен внос, в Позитивния лекарствен списък.

13. Образуване на пределна цена на лекарствен продукт, получил разрешение за паралелен внос.

14. Регистриране на максимална продажна цена на лекарствен продукт, отпускан без лекарско предписание, получил разрешение за паралелен внос.

15. Изключване на лекарствен продукт от Позитивния лекарствен списък и вписване на цената в регистъра на пределните цени.

16. Поддържане на реимбурсния статус на лекарствените продукти, включени в Позитивния лекарствен списък.

17. Извършване на оценка на здравните технологии на лекарствен продукт включен в ПЛС