Банкова сметка

НСЦРЛП ЕИК: 176478160

Банкови сметки в лева на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти: 

Сметка за внасяне на държавни такси, съгласно Тарифа за таксите, които се събират по закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за заявяване на административни услуги:

Банка: Българска Народна Банка

IBAN: BG80BNBG9661 3100 1284 01

BIC: BNBGBGSD             

Телефон за контакт за извършване на счетоводни справки: +359 2 89 53 166

 

Сметка за чужди средства в лева за внасяне на гаранции и депозити за участие в конкурси и търгове:

 Банка: Българска Народна Банка

IBAN: BG17 BNBG 9661 3300 1284 03

BIC: BNBGBGSD

Телефон за контакт за извършване на счетоводни справки: +359 2 89 53 166