Анкетни карти

Анкета за използване на виртуален ПОС-терминал

С настоящата анкета НСЦРЛП цели да проучи нагласите на заявителите, както и готовността им за използване на платежни карти (дебитни/кредитни) за извършване на заплащане на такси за предоставяне на електронни административни услуги от НСЦРЛП. Анкетирането е във връзка с планирано технологично включване на НСЦРЛП в среда за електронни плащания, чрез която в реално време се получава информация за основанието, вида и размера на конкретните плащания. Чрез тази услуга се създава възможност за няколко плащания само в една транзакция.

Попълнете Анкетата за използване на виртуален ПОС-терминал


Оценяване удовлетвореността на потребителите

С настоящата анкета проучваме удовлетвореността на физическите и юридическите лица от административното обслужване, предоставяно от Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти (НСЦРЛП). Целта на проучването е осигуряване на по-добро, по-достъпно и ефикасно административно обслужване.
Резултатите от това проучване ще бъдат публикувани на интернет страницата на НСЦРЛП в обобщена форма.

 

Попълнете нашата Анкетна карта за да подобрим качеството на нашето обслужване.

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от качеството на административното обслужване в НСЦРЛП за 2020 г.

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от качеството на административното обслужване в НСЦРЛП за 2021 г.

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от качеството на административното обслужване в НСЦРЛП за 2022 г.