Административен регистър

С Наредбата за административния регистър се определят обстоятелствата, които се вписват в Административния регистър, условията и редът за воденето, поддържането и ползването му. Административният регистър се поддържа чрез интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА) и единната информационна система за управление на човешките ресурси в държавната администрация (ЕИСУЧРДА).

В административния регистър се актуализира информация за:

  • Административните структури и ръководните им органи
  • Административните услуги и режимите
  • Конкурсите
  • Правоотношенията на служителите в администрацията

Достъпът до Административния регистър се осъществява чрез интернет страницата на Министерския съвет: iisda.government.bg