Банкова сметка

Банкова сметка в лева на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти в 

Банка: Българска Народна Банка

IBAN: BG80BNBG9661 3100 1284 01  -  По тази сметка се внасят таксите, събирани от НСЦРЛП по всички процедури. 

BIC: BNBGBGSD 

Телефон за контакт за извършване на счетоводни справки: +359 2 89 53 166